Instruks for vinteropplag

 Vinteropplag på parkeringsplassen er et tilbud til medlemmersom har båtplass i foreningens havn.

Opplags periode er fra 15. september til 1. juni.
Prisen på Båtopplagfastsettes av årsmøtet+ medlemskapskontigent.
Strøm og vann til vask og vedlikeholdarbeidi forbindelse med opptak og utsetting erkostnadsfritt.

Hensatte båter og gjenstander utenfor denne perioden vil bli fjernet uten varsel og for båteiers regning.
Plassering av båt skal avtales med båtforeningen.
Båt og krybbe skal merkes med medlemsnavn og nummer.

Båtforeningen stiller plassen til disposisjon, men påtar seg intet ansvar for plassens sikkerheteller skader som måtte oppstå.
Båteier bærer selv ansvaret for båt, krybbe og annet fast eller løst utstyr.
Båteier plikter å ha sin båt ansvarsforsikret og dekke de skader båten kan påføre vårt anlegg og/eller andre båter og utstyr.
Båteier er ansvarlig for at presenninger, tauverk og lignende erfestes slik at unødig skade og vindstøy unngås. Det er båteiers ansvar å sørge for at området rundt båten skal holdes ryddig og fri for verktøy, annet utstyr, søppel etc.

  • Det er ingen renovasjonsordning på båtforeningens område i opplagsperioden.
  • Søppel, spillolje, filler, batterier, maling, støv, rester etc. må den enkelte båteier derfor umiddelbart bringe ut av området til godkjent mottak.
  • Det er strengt forbudt å kaste noe i sjøen eller land innenfor eller utenfor anleggets grenser.
  • Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke bli lenset ut sammen med bunnvannet.
  • Septiktank skalikke tømmes i havnen eller på land.
  • Joller, utstyr eller lignende skal ikke hensettes på brygger eller innenfor området for øvrig.

Pris på strøm i opplagsperioden (fast 8 måneder) skal avtales særskilt på forhåndog strømpris fastsettes av styret. Endring i strømpris utover dette skal faktureres ytterligere.

Strømforbruket vil bli kontrollert og dersom strøm er tappet av anlegget uten tillatelse eller andre effekter enn avtalt,belastes båteier for 1000w i timen i 8 mndr.Fakturering av strøm skal skje forskuddsvis og ved inngåelse av avtale om høsten.