Styre informerer

Styret i Søm Båtforening har på styremøtet 01.03.2023 enstemmig vedtatt å legge ned Bryggekomiteen. 

Bryggekomiteen har på eget initiativ lagt ned sitt arbeid siden høsten 2022. 

Vår opplevelse er at samarbeidet mellom bryggekomiteen og styret ikke har vært fungerende og bryggekomiteen har med sin fremtreden mot styret, ført mye unødvendig tidsbruk for oss, som vi ser at heller må brukes til fordel for medlemmene, båtforeningen og produktivt styrearbeid.


Slik anlegget fremstår i dag er dagens modell for bryggekomite ikke formålstjenelig.

Vi vil derfor se inn på muligheten for å opprette et "teknisk utvalg" som vil bistå med drift og vedlikehold av anlegget. Dette vil utfylle den rollen vi mener Bryggekomiteen skulle betjene.


Med bakgrunn i dette har vi falt ned på vårt valg.


Det sittende styret har ambisjoner om å fortsette med sine styreoppgaver og vil etter beste evne, drifte foreningen videre i tråd med foreningens lover og vedtekter.